Tietosuojaseloste

Tämä on Tapio Salomaan henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Seloste on laadittu 21.9.2021.

 1. Rekisterinpitäjä
  Tapio Salomaa, Simeonintie 6, 71800 Siilinjärvi
 2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö
  Tapio Salomaa, taikuri@tapiosalomaa.com, 040 590 7944
 3. Rekisterin nimi
  Mestaritaikuri Tapio Salomaan asiakasrekisteri
 4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
  EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on sopimus, jonka osapuolena rekisteröity on tai rekisterinpitäjän oikeutettu etu (asiakas- tai työsuhde). Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteyden pitäminen tai asiakassuhteen ylläpito ja toisaalta yritykselle annettujen velvoitteiden lain säätämä hoitaminen. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.
 5. Rekisterin tietosisältö
  Rekisteriin tallennettuja tietoja ovat henkilön nimi, yhteystiedot (osoite, puhelinnumero), laskutustiedot ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot.
  Tietoja säilytetään enintään sen ajan, jonka laki velvoittaa tietoja säilytettävän kirjanpidon tarkistamista varten.
 6. Säännönmukaiset tietolähteet
  Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta www-lomakkeella lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sopimuksista asiakastapaamisista tai muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan itse.
 7. Tietojen luovutus ja siirto
  Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
 8. Rekisterin suojauksen periaatteet
  Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta. Tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan laitteistojen fyysisten ja digitaalisten tietoturvaohjelmien avulla asiankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.
 9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
  Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheensä tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterin pitäjälle. Rekisterin pitäjä voi tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterin pitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).
 10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
  Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamista rekisteristä. Niin ikään rekisteröidyllä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterin pitäjälle ja niihin vastataan tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (kts. yllä).